Tu Hành thế nào để Công Phu Có Lực? Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrích Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh tập 61. Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Singapore.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. khan nguyen June 7, 2021 Reply
 2. To Nguyen June 7, 2021 Reply
 3. Thi en Nguyen June 7, 2021 Reply
 4. Phuoc Pham June 7, 2021 Reply
 5. Billy Sáng June 7, 2021 Reply
 6. Billy Sáng June 7, 2021 Reply
 7. Kim Truong June 7, 2021 Reply
 8. Vo Chi June 7, 2021 Reply
 9. Thukim Hoang June 7, 2021 Reply
 10. Tuấn Đăng June 7, 2021 Reply
 11. Hà Phạm June 7, 2021 Reply
 12. Thehien Duong June 7, 2021 Reply
 13. Tinh Quoc June 7, 2021 Reply
 14. Liễu Hà June 7, 2021 Reply
 15. Phung Nguyen June 7, 2021 Reply
 16. Felix Trinh June 7, 2021 Reply
 17. Hanh Luong June 7, 2021 Reply
 18. tâm phật June 7, 2021 Reply
 19. tâm phật June 7, 2021 Reply
 20. Hải Đỗ June 7, 2021 Reply
 21. Trần An June 7, 2021 Reply

Leave a Reply