Giáo xứ Phú Thọ Hòa – Tháo Đinh Táng Xác Chúa Giêsu 2021 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMạnhQuyết#MạnhQuyếtMedia# Giáo xứ Phú Thọ Hòa, Tháo Đinh Táng Xác Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu lúc 21g ngày 02/04/2021 Quý vị thấy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Truong Huy May 4, 2021 Reply
  2. GX Giáp Năm May 4, 2021 Reply
  3. Hai Minh May 4, 2021 Reply
  4. Kim Tran May 4, 2021 Reply

Leave a Reply