Thánh lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Giuse: TRỊNH QUỐC KHANH ngày 31/10/2019 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThánh lễ Tạ Ơn Chúa & Vinh Quy Bái Tổ Tại Quê Hương Giáo Khu 3 xứ Trung Thành GP Bùi Chu Tân Linh Mục Giuse Trịnh Quốc Khanh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply