Le Ta On 15 Nam Linh Muc Nguyen Dinh Phuoc 2020 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThánh Lễ Tạ Ơn 15 Năm Thụ Phong Linh Mục (2005 – 24.11 – 2020) Linh mục Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước, Giáo xứ Ia Hlốp, Giáo phận Kontum.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply