LK Giọt Lệ Đài Trang (Châu Kỳ) – Trường Vũ & Ngọc Huyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDisclaimer: I don’t own the photo or the music. Giọt Lệ Đài Trang – N/s Châu Kỳ Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng Ngày xưa ai quyền quí cao sang Em chính em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply