FBNC-Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch AA Corporation (P6) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNếu sáng tạo là động lực thì lợi nhuận chính là thước đo của sáng tạo, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation cho rằng, mình bị thúc đẩy bởi hai …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply