Chiều Tây Đô – Duy Khánh (st. Lam Phương) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. khoi nguyen September 9, 2020 Reply
  2. khoi nguyen September 9, 2020 Reply

Leave a Reply