SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG 2019 – Giao Linh & Quế Nương mời Quí vị cùng về miền đất lạnh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



SƯƠNG LẠNH CHIỀU ĐÔNG Tác giã: Mạnh Phát Ca sĩ: Giao Linh & Quế Nương Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối. Soi bóng chung đôi mà ngỡ chia phôi.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

36 Comments

 1. Đình Kỳ Trương August 24, 2020 Reply
 2. nha nguyen August 24, 2020 Reply
 3. Lien Phan August 24, 2020 Reply
 4. Tuyen Tran August 24, 2020 Reply
 5. 蔡雅玲 August 24, 2020 Reply
 6. Ma Kết August 24, 2020 Reply
 7. Thi Nguyen August 24, 2020 Reply
 8. Nuong Duong August 24, 2020 Reply
 9. Kiều Mỹ August 24, 2020 Reply
 10. Thu Hà Phan August 24, 2020 Reply
 11. dong vo August 24, 2020 Reply
 12. Từ Gia Long August 24, 2020 Reply
 13. Huy Nguyễn Lê August 24, 2020 Reply
 14. Cung Le August 24, 2020 Reply
 15. Lâm Đa Trân Nhi August 24, 2020 Reply
 16. Vô Tư Lự August 24, 2020 Reply
 17. Phương Lưu August 24, 2020 Reply
 18. Quynh Nguyen August 24, 2020 Reply
 19. Quynh Nguyen August 24, 2020 Reply
 20. Lien Nguyen August 24, 2020 Reply
 21. Nhien An August 24, 2020 Reply
 22. Công Tuấn Huỳnh August 24, 2020 Reply
 23. Nguyễn Quý August 24, 2020 Reply
 24. Nguyễn Trung Kiên August 24, 2020 Reply
 25. Trieu Nguyen August 24, 2020 Reply
 26. Yen Nguyen August 24, 2020 Reply
 27. Thanh Huong Duong August 24, 2020 Reply
 28. Minh Minh August 24, 2020 Reply
 29. Hạo Hạo August 24, 2020 Reply
 30. Duy Lượng August 24, 2020 Reply
 31. Tai Nguyen August 24, 2020 Reply
 32. Kim Dung Trình Thị August 24, 2020 Reply
 33. Ha Do August 24, 2020 Reply
 34. Kang Kang August 24, 2020 Reply

Leave a Reply