ASIA 58 – Lá Thư Từ Chiến Trường (Phần 2) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMC:Việt Dzũng, Nam Lộc, Thùy Dương, Dương Nguyệt Ánh, Phan Nhật Nam Songlist 01.Liên khúc: Gửi về anh (Đỗ Thu) – Băng Tâm & Y Phụng; Nó và tôi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply