FBNC-Ông Nguyễn Quốc Khanh – Chủ tịch AA Corporation (P2) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNếu sáng tạo là động lực thì lợi nhuận chính là thước đo của sáng tạo, ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch AA Corporation cho rằng, mình bị thúc đẩy…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. huynh tung May 12, 2019 Reply

Leave a Reply