🎵 Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm (Thục Chương) Chế Linh Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Vùng Trời Xanh Kỷ Niệm Sáng tác: Thục Chương (Hàn Ni, Vinh Sử) Tiếng hát: Chế Linh Pre 1975 Album: Nhạc Tình Xanh 3 (Pre 75) Hình ảnh: …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply