Lời Người Say (Pre 75) – Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTa trót mang tên làm người Dĩa nhựa Dư Âm M 3679-80.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Best LQMB Vn March 28, 2019 Reply
  2. Hà Phan March 28, 2019 Reply
  3. T F NGUYEN March 28, 2019 Reply
  4. Tong Nguyen March 28, 2019 Reply
  5. Mong nhan Bui March 28, 2019 Reply
  6. Mèo Hoang March 28, 2019 Reply
  7. Thanh Pham March 28, 2019 Reply
  8. Van Mau Nguyen March 28, 2019 Reply

Leave a Reply