TRẦN QUỐC KHÁNH 23122018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBáo An ninh đưa tin: Ban bí thư trung ương đcs họp đưa ra con số từ 2011-2017 có 50.938 đv bị xóa tên, 12.499 đv bị khai trừ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply