MỘT NGÀY TÀN CHIẾN TRANH – TRƯỜNG VŨ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNếu chiến tranh tàn anh đưa em về thăm lại vùng quê Thăm lại thôn xưa xa từ khi lửa dầy binh biến Ta sẽ đưa nhau về đô thị xa chốn kinh đô về quê…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply