TRẦN QUỐC KHÁNH 02112018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNghe thủ tướng nói thấy mừng, phấn đấu 2045 GDP VN đạt 2.500 tỷ$, bình quân thu nhập đầu người 18 nghìn &/năm.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply