Liveshow Chế Linh tại Hà nội 28/10/2016 [Pre-event] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhoto & 3D video by 3D Plus – The Studio under HanoiDVD http://www.3dplus.vn http://www.hanoidvd.com.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply