Giao Linh Tuyệt Phẩm – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNữ Hoàng Sầu Muộn Tên khai sinh: Đỗ Thị Sinh Sinh ngày 8 tháng 9 năm 1949, tại Sài Gòn. Giao Linh là một ca sĩ nhạc vàng Việt Nam được báo chí Sài Gòn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply