Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển Chọntại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam sacramento 2/05/2011.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. tam tran September 16, 2018 Reply
  2. Hà Nguyễn manh September 16, 2018 Reply
  3. Nguyễn Phi Long September 16, 2018 Reply

Leave a Reply