Đan Nguyên -Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay làm sao chung đường chung bước – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCòn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay làm sao chung đường chung bước.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Dinh Thanh September 16, 2018 Reply
  2. Phuong Thanh September 16, 2018 Reply

Leave a Reply