Vầng Trăng Tình Yêu by Quốc Khanh (Live Concert – Đánh Trống) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQuốc Khanh played drum and sing Vầng Trăng Tình Yêu by Trúc Hồ during 35th Anniversary Celebration of Holy Martyrs of Vietnam Parish at T.C. Williams …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply