Chế Linh cùng 2 con trai – Chế Kha & Chế Phi – tam ca bài Thành Phố Buồn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhoto & 3D video by 3D Plus – The Studio under HanoiDVD http://www.hanoihome.com http://www.hanoidvd.com Nhận quảng cáo trên clip! Mời liên hệ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Luân Trọng July 26, 2018 Reply

Leave a Reply